Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG
Địa chỉ: 03 Trần Phú - Cầu Đá - Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Tel: (84.58) 3590053 / Fax: (84.58) 3590048
Website: http://www.cvhhnhatrang.org.vn  /  Email: cangvu.ntg@vinamarine.gov.vn